تابلو راهنمای طبقات

تابلو راهنمای طبقات جهت سهولت در پیداکردن طبقات، واحدها، اتاقها و بخشهای مختلف ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

امروزه هر ساختمان اداری، تجاری و یا مسکونی احتیاج به مجموعه ای از تابلوها دارد. این گونه تابلو ها با عنوان تابلو راهنمای طبقات شناخته می شود.

افرادی که به یک ساختمان و یا مرکز اداری مراجعه می کنند از بدو ورود می بایست به قسمت های مختلفی مراجعه کنند.

بهترین شیوه برای معرفی قسمت های مختلف ساختمان جهت دسترسی آسان تر مراجعین، استفاده از تابلوی راهنمای طبقات میباشد.

 

تماس تلفنی مستقیم باما
X