آدرس دفتر=آذربایجان شرقی تبریز تقاطع پاستور جدید روبه روی هتل ارس ساختمان مقدم طبقه چهارم دفتر فروش چاپ وتبلیغات بست
تلفن=04135578154 ،09142173174،09031809576
شماره تماس 09147777344

سمانه پیامکی :5000299556534
کد پستی :5138745975